strona główna   |   artykuły   |   zarządzanie nieruchomościami   |   o firmie   |   kontaktRegulamin

REGULAMIN

ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W PORTALU INTERNETOWYM
WWW.LESZCZYNSKIE.PL
 
ZASADY OGÓLNE
 
1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z portalu oraz zamieszczania ogłoszeń w portalu www.leszczynskie.pl (dalej jako serwis leszczynskie.pl). Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela portalu, o którym mowa w pkt 2 poniżej, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych portalu.
2. Właścicielem portalu leszczynskie.pl jest System Plus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 22, 64-100 Leszno, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000088181 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 697-20-51-212, REGON 411407730 z kapitałem zakładowym 222000 złotych, zwana dalej Spółką.
3. Zabrania się Użytkownikowi w treści ogłoszeń umieszczania w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji portalu WWW innych niż portal leszczynskie.pl. Zamieszczenie w ogłoszeniu jakiegokolwiek adresu WWW prowadzącego do strony innej niż jakikolwiek portal Spółki (w tym inny niż portal leszczynskie.pl) lub strona własna Użytkownika, uważane jest za reklamę.
4. Ogłoszenia dotyczące motoryzacji ukazywać mogą się jedynie w portalu leszczynskie.pl. Ogłoszenia dotyczące nieruchomości, pracy i turystyki ukazywać mogą się jedynie w portalu leszczynskie.pl. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń w nieodpowiednich kategoriach (np. ogłoszenia "kupię" w kategorii "sprzedam", ogłoszeń dotyczących nieruchomości w kategorii motoryzacyjnej).
5. Spółka zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika, który umieścił dane ogłoszenie, do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach, niż wynika to z treści danego ogłoszenia.
6. Podmiot zamieszczający ogłoszenia w portalu leszczynskie.pl (w niniejszym regulaminie jako Użytkownik) przez zamieszczenie ogłoszenia udziela Spółce pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów graficznych, w szczególności zdjęć i ilustracji. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim zamierzającym wykorzystać, lub który wykorzystał, w jakikolwiek sposób część lub całość utworów jakie stanowią ogłoszenia i ich elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danego ogłoszenia z portalu leszczynskie.pl.
7. Z uwagi na treść pkt 6 powyżej zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w portalu, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody Użytkownika wyrażonej wyłącznie za pośrednictwem Spółki. W tym zakresie Użytkownik zrzeka się prawa do bezpośredniego wyrażenia zgody j. w., a wszelkie skutki naruszenia postanowień niniejszego punktu przez Użytkownika obciążają wyłącznie Użytkownika.
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt 7 powyżej przez podmioty trzecie Spółka podejmie wszelkie kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, celem ochrony interesu Użytkownika.
9. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW portalu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Spółce.
10. Zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach plików graficznych nie obrazujących bezpośrednio istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, zdjęć przedmiotów (obrazujących usługi) innych, tego samego rodzaju lub podobnych do przedmiotu ogłoszenia (w tym usługi), reklamy towarów bądź usług itp.
11. W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi (np. w polu oznaczonym jako "Lokalizacja" umieszczanie linków lub haseł reklamowych) pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z portalu bez konieczności informowania o tym Użytkownika.
12. Spółka informuje, że współpracuje z podmiotami trzecimi prowadzącymi działalność w zakresie mediów elektronicznych, prasy, radia i telewizji. Użytkownik umieszczając w serwisach dane ogłoszenie uzyskuje w ramach zapłaconego wynagrodzenia możliwość, wedle wyboru Spółki, by ogłoszenie to ukazywało się lub było wyświetlane również w ramach w/w współpracy z podmiotami trzecimi, na co Użytkownik wyraża zgodę. W sytuacjach, w których Użytkownik zapłacił za publikację w prasie, jest ona w tym zakresie obligatoryjna, aczkolwiek nie wyłącza możliwości publikacji wedle wyboru Spółki w innych mediach, o których mowa powyżej.
13. Spółka upoważniona jest w każdym czasie do usunięcia danego ogłoszenia z portalu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika. W takim wypadku Użytkownikowi należy się jedynie stosowny zwrot ewentualnie uiszczonej za dane ogłoszenie opłaty, dokonywany na odrębnych warunkach, wedle uznania Spółki, albo (I) poprzez faktyczny zwrot środków, (II) przez potrącenie z wymagalnymi należnościami Spółki lub (III) poprzez umożliwienie danemu Użytkownikowi umieszczenia na serwisach ogłoszeń o analogicznej co usunięte ogłoszenie wartości. Żadne odrębne odszkodowanie Użytkownikowi się nie należy.
14. W sytuacji wskazanej w pkt 13 zdanie pierwsze powyżej Użytkownikowi nie należy się jakikolwiek zwrot uiszczonej opłaty ani też odrębne odszkodowanie, jeżeli przyczyną usunięcia danego ogłoszenia było powzięcie przez Spółkę wiedzy, uzasadnionego podejrzenia lub stosownej informacji urzędowej, że umieszczając na portalu dane ogłoszenie, lub inne ogłoszenia, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia (I) powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z Odwiedzającym; (II) postanowień niniejszego regulaminu; (III) norm moralno - etycznych lub zwyczajów.
15. Umieszczając ogłoszenie na portalu Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno - etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub Odwiedzających serwisy prowadzone przez Spółkę.
16. Rejestrując się w portalu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, powierzanie przetwarzania lub przekazywanie danych osobowych Użytkownika oraz w przedmiocie otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, składając stosowne oświadczenia ww. w przedmiocie. Umieszczenie ogłoszenia na serwisach lub w jednym z portalu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług publikacji danego ogłoszenia przez leszczynskie.pl na rzecz Użytkownika, a także w zakresie marketingu usług i produktów własnych leszczynskie.pl.
17. O ile Odwiedzający odpowiedział i zastosował się do treści danego ogłoszenia, a Użytkownik zawarł z Odwiedzającym na tej podstawie stosowną umowę, Użytkownik zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę, o jakiej mowa w danym ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi, i miejscowymi przepisami prawa.
18. Z uwagi na starania Spółki w zakresie eliminacji spamu z kont pocztowych Użytkowników podawanych jako skrzynki kontaktowe w treści publikowanych ogłoszeń, a także celem lepszego dostosowania funkcjonalności portalu do wymagań i potrzeb Użytkowników, w przypadku otrzymania przez Użytkownika od podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki na którekolwiek z posiadanych kont e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, iż nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym na portalu Spółki ogłoszeniem, w szczególności której intencją jest skłonienie Użytkownika do zaprzestania korzystania z usług Spółki, lub która taki cel chce osiągnąć, Użytkownik powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Spółkę przesyłając otrzymaną wiadomość na adres mailowy nieruchomosci@leszczynskie.pl. Użytkownik upoważnia Spółkę do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Użytkownika celem zaniechania przez danego nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.
19. Użytkownik wyraża zgodę na to, że świadczenie przez Spółkę opisanych w niniejszym regulaminie usług nastąpi niezwłocznie po zawarciu stosownej umowy, tj. przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. Tym samym wyłączone jest prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy na przedmiotowe usługi w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przewidziane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00.22.271 ze zmianami).
20. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z portalu Spółki są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, system operacyjnym Windows 98, lub Linux oraz przeglądarką internetową.
21. Jeżeli w procesie korzystania z usług Spółki Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne (w przypadku przedsiębiorców tożsame co do zasady z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) i dane te uległy zmianie, a Użytkownik nadal korzysta z w/w usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o zmianach mailem na adres nieruchomosci@leszczynskie.pl.
22. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Spółkę w dowolnym miejscu na stronie z danym ogłoszeniem Użytkownika, w tym wprost w jego treści, wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Elementy, o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w proporcjach nie zakłócających graficznej prezentacji ogłoszenia Użytkownika ani odbioru treści danego ogłoszenia przez Odwiedzających.
23. Zabrania się Użytkownikom (w tym osobom działającym na zlecenie lub pod nadzorem Użytkowników) wszelkich działań powodujących zmiany w sposobie pozycjonowania ogłoszeń umieszczanych w portalu leszczynskie.pl za pomocą oprogramowania służącego do eksportów ogłoszeń z pominięciem aplikacji na stronie www portalu leszczynskie.pl, chyba że działania te występują za pisemną zgodą Spółki lub w ramach oprogramowania udostępnionego Użytkownikowi w w/w celu przez Spółkę. Naruszenie postanowienia zdania poprzedniego upoważnia Spółkę, poza innymi sankcjami przewidzianymi postanowieniami niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa, do zablokowania przyjmowania eksportów ogłoszeń Użytkownika dokonującego danych naruszeń.
24. Oprogramowanie służące do eksportów ogłoszeń z pominięciem aplikacji na stronie www portalu leszczynskie.pl, jak również sam proces eksportu i jego charakterystyka, powinny spełniać wymagania specyfikacji technicznej dostarczonej Użytkownikowi lub zaakceptowanej przez Spółkę na piśmie. W razie naruszenia postanowienia zdania poprzedniego postanowienia pkt 23 zdanie drugie powyżej stosuje się odpowiednio.
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
1. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialności za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno - etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.
3. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podmiotów korzystających z portalu celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych ofert (w treści regulaminu jako Odwiedzający), za ich treść i rzetelność, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno - etycznymi.
4. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru otrzymanego przez Odwiedzającego od danego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. Spółka nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Odwiedzający w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika towaru ani usługi.
5. W szczególności w przypadkach opisanych w pkt 3 oraz 4 powyżej Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zapłaconą danemu Użytkownikowi cenę za towar lub usługę.
6. Jeżeli Odwiedzający lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Spółce z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Spółki z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi Spółce wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.
7. Postanowienia pkt 6 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Spółce, jej pracownikowi (pracownikom) lub zleceniobiorcy (zleceniobiorcom) postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych.
8. Spółka oraz Użytkownik i, odpowiednio, Spółka oraz Odwiedzający wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność Spółki za szkodę spowodowaną prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania portalu, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu cookies.
9. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.
10. Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Spółki, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Spółki.
11. Spółka nie odpowiada za sposób, jakość i częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także portalu umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online oraz samych dostawców Internetu.
 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE - PORTAL LESZCZYNSKIE.PL
 
1. Ogłoszenia umieszczane przez agencje i biura nieruchomości w portalu leszczynskie.pl w dziale Nieruchomości są publikowane w ramach abonamentu bez ograniczeń czasowych pod warunkiem, że ich treść będzie przez zamieszczającego aktualizowana. Ogłoszenia, których treść nie jest aktualizowana co najmniej raz w okresie kolejnych 12 miesięcy będą po 12 miesiącach od ostatniej aktualizacji automatycznie usuwane z portalu. Za pierwszy dzień publikacji uważa się dzień publikacji ogłoszenia w portalu leszczynskie.pl.
2. Ogłoszenia zamieszczone na portalu leszczynskie.pl będą publikowane przez maksymalny okres: w dziale Motoryzacja - 14 dni, w dziale Nieruchomości - 30 dni, przy czym za pierwszy dzień uważa się dzień publikacji ogłoszenia w portalu Spółki.
3. Ogłoszenie może zostać za dodatkową opłatą wyróżnione, przy czym wyróżnienie ogłoszenia w każdym wypadku trwa 7 dni, a przy zamówieniu wyróżnienia danego ogłoszenia za pośrednictwem stosownej funkcjonalności portalu leszczynskie.pl przeznaczonej dla Użytkowników, o których mowa w pkt. 10 poniżej, wyróżnienie trwa 30 dni, i po tym czasie dane ogłoszenie zmienia status na zwykły, przy czym za pierwszy dzień uważa się dzień faktycznego wyróżnienia ogłoszenia w serwisach Spółki.
4. W okresie trwania stosownej promocji na odrębnych zasadach Spółka może przedłużyć maksymalny czas ekspozycji lub wyróżnienia ogłoszenia.
5. We wszystkich działach publikacja zamieszczonego ogłoszenia wymaga jego uprzedniej rejestracji.
6. Rejestracja odbywa się poprzez wpisanie otrzymanego kodu rejestracyjnego, dokonania opłaty kartą kredytową, przelewem bankowym lub wpłatę na poczcie.
7. Jedno ogłoszenie w dziale Motoryzacja może dotyczyć tylko jednego pojazdu. Jedno ogłoszenie w dziale Nieruchomości może dotyczyć tylko jednej nieruchomości lub lokalu.
8. Kod rejestracyjny uzyskuje się poprzez wysłanie wiadomości tekstowej typu SMS Premium Rate lub Audiotekst na numery i o treści wskazanych przy wyborze opcji płatności. Otrzymany kod należy zachować w celu ewentualnej reklamacji lub pomocy dotyczącej rejestrowanego tym kodem ogłoszenia.
9. Opłata uiszczona za publikację ogłoszenia nie podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji wskazanych w treści regulaminu.
10. Zamieszczanie ogłoszeń w dziale Nieruchomości przez podmioty zawodowo trudniące się obrotem lub pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe, inwestorów prywatnych oraz TBS-y, wymaga sporządzenia na piśmie pomiędzy Spółką a danym podmiotem stosownego zamówienia lub umowy o współpracy, na warunkach określonych stosowną ofertą.
11. Zamieszczanie ogłoszeń w dziale Motoryzacja przez podmioty zawodowo trudniące się obrotem lub pośrednictwem w obrocie pojazdami mechanicznymi, w szczególności przez tzw. autokomisy oraz salony aut nowych i używanych, wymaga sporządzenia na piśmie pomiędzy Spółką a danym podmiotem stosownego zamówienia lub umowy o współpracy, na warunkach określonych stosowną ofertą.
 
SZCZEGÓLNE ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
 
1. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowych), a także polegających na ułatwieniu lub umożliwieniu / służących do popełnienia takich czynów. Zabronione jest także umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia prawa lub postanowień niniejszego regulaminu. Z treści ogłoszenia musi wprost wynikać, że ogłoszenie spełnia warunki określone postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń dotyczących usług o charakterze towarzyskim i/lub erotycznym lub zawierających materiały, lub elementy o takim charakterze, jeżeli ich treść wskazuje na zamiar ułatwiania nawiązywania bądź na bezpośrednie nawiązanie kontaktów mających cel inny niż ściśle matrymonialny.
3. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania przez jednego Użytkownika w tej samej kategorii danego portalu ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub tej samej albo takiej samej usługi. Postanowienie to nie dotyczy ogłoszeń co do sprzedaży wielu egzemplarzy jednego produktu.
4. Spółka zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach portalu, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania.
5. Prawidłowo sformatowane i wprowadzone do systemu ogłoszenie (z wyjątkiem ogłoszeń zablokowanych) zostanie umieszczone w danym portalu najpóźniej w ciągu 60 minut od rejestracji, z tym że w przypadku stosownej opłaty dokonanej przelewem lub wpłatą na poczcie, ogłoszenie zostanie umieszczone w danym portalu po uznaniu rachunku bankowego Spółki.
6. W ogłoszeniach przeznaczonych do umieszczenia w dziale Motoryzacja, jeżeli cena podana przez Użytkownika w sposób znaczny odbiega od wartości rynkowej danego pojazdu zostanie ona oznaczona jako "CENA - DO UZGODNIENIA!", a jej wartość nie zostanie wyświetlona. W takim wypadku Spółka zastrzega, iż w przypadku gdy Odwiedzający zastosuje wyszukiwanie z użyciem kryterium ceny takie ogłoszenie nie będzie widoczne na liście wyników.
 
PROCEDURA ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
 
Aby Użytkownik prawidłowo wprowadził ogłoszenie do systemu należy na stronie właściwego portalu wybrać opcję "Dodaj ogłoszenie", znajdującą się w nagłówku danej strony WWW. Następnie należy wybrać z dostępnej listy kategorię portalu, w której ma zostać dodane ogłoszenie. Szczegółowe kroki opisano poniżej.
Co do zasady zamieszczanie ogłoszeń składa się z kilku kroków:
1. wybór odpowiedniego działu i podrubryki działu, w którym Użytkownik chce umieścić ogłoszenie;
2. wybór regionu;
3. wpisanie treści ogłoszenia;
4. dodanie ewentualnych zdjęć;
5. potwierdzenie wyglądu i treści danego ogłoszenia;
6. wybór wariantu rejestracji oraz sposobu płatności;
7. dokonanie płatności;
8. potwierdzenie dokonanych kroków.
 
EDYCJA I USUWANIE OGŁOSZEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 
1. Użytkownikowi dostępnych jest kilka sposobów zmiany treści danego ogłoszenia lub jego usunięcia z portalu:
LOGOWANIE: przed zamieszczeniem oferty należy zalogować się w danym portalu. Jeśli Użytkownik nie posiada swojego profilu w portalu leszczynskie.pl należy skorzystać z opcji rejestracji w portalu, co umożliwia w efekcie zarządzanie ogłoszeniami danego Użytkownika z jednego miejsca. Rejestracja jest bezpłatna. Po zalogowaniu każde zamieszczone ogłoszenie będzie dołączone do profilu danego Użytkownika w portalu leszczynskie.pl. Korzystając z opcji EDYTUJ SWOJE OGŁOSZENIA można kontrolować wszystkie zamieszczone oferty, edytować je, kasować, a ogłoszenia nieaktywne aktywować. Przed zamieszczeniem ogłoszenia należy dokonać logowania.
2. Jeśli nie skorzystano z żadnej z powyższych opcji, istnieje możliwość kontaktu ze Spółką od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu (0-65) 520 26 76 w godzinach 08:00 do 16:00 lub mailem na adres nieruchomosci@leszczynskie.pl. Należy uprzednio przygotować dokładne dane dotyczące rejestracji danego ogłoszenia (sposób rejestracji, kod rejestracyjny jeśli został użyty itp.).
3. Zmiany wprowadzone podczas edycji ogłoszenia pojawią się w ogłoszeniu w ciągu 60 minut od ich zapisania (w przypadku opłaty przelewem lub wpłaty na poczcie oferta pojawi się po uznaniu rachunku bankowego Spółki).
 
KOSZTY, OPCJE I SPOSOBY REJESTROWANIA OGŁOSZEŃ W PORTALU LESZCZYNSKIE.PL
 
Informacje ogólne.
 
1. Ogłoszenia w portalu leszczynskie.pl można zarejestrować w kilku dostępnych wariantach.
2. Zamieszczane ogłoszenie można opłacić kartą kredytową, przelewem lub aktywować kodem otrzymanym poprzez wiadomość tekstową typu SMS (transakcje płatności kartą kredytową lub przelewem obsługiwane są przez portal platnosci.pl).
3. Podczas rejestracji domyślnie wybranym wariantem rejestracji jest wariant podstawowy czyli "Ogłoszenie zwykłe ze zdjęciami". Aby oferta została zarejestrowana z opcją Wyróżnienie, należy zaznaczyć te warianty podczas rejestracji. Poniżej wybranych opcji pojawi się sumaryczny koszt oraz dostępne sposoby rejestracji.
4. Spółka dopuszcza możliwość sprzedaży pakietów ogłoszeń na odrębnych warunkach, każdorazowo podawanych do wiadomości na stronach portalu.
5. Jednostki samorządu terytorialnego (samorząd gminy, samorząd powiatowy i wojewódzki), spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki budżetowe, w dziale Nieruchomości mogą dodawać oferty bezpłatnie i bezterminowo.
Oferty bezpłatne nie podlegaja wyróżnieniom.
 
Dostępne warianty rejestracji, koszty.
 
1. Podczas dodawania ogłoszenia w kroku Warianty rejestracji do wyboru są trzy opcje rejestracji:
            1. domyślnie zaznaczona jest rejestracja w wariancie podstawowym. Aby wybrać opcje dodatkowe należy je zaznaczyć klikając na pole znajdujące się przed nazwą wariantu;
            2. po kliknięciu na opcję dodatkową zostanie przeliczona suma zaznaczonych opcji rejestracji oraz wyświetlona zostanie dostępność sposobu rejestracji;
            3. jeśli suma zamówienia przekroczy koszt 9 zł netto, aktywacja ogłoszenia poprzez wiadomość tekstową typu SMS będzie niemożliwa;
2. Opcja podstawowa obejmuje ogłoszenie zwykłe ze zdjęciami w portalu leszczynskie.pl.
1. MOTORYZACJA (I) opłata kartą kredytową lub przelewem - koszt za opcję 2.44 zł (2 zł + 22%VAT), (II) aktywacja wiadomością tekstową typu SMS - koszt za opcję 3.66 zł (3 zł + 22%VAT);
2. NIERUCHOMOŚCI, (I) opłata kartą kredytową lub przelewem - koszt za opcję 2.44 zł (2 zł + 22%VAT), (II) aktywacja wiadomością tekstową typu SMS - koszt za opcję 3.66 zł (3 zł + 22%VAT).
 
3. Opcje dodatkowe:
 
1. wyróżnienie ogłoszenia na 7 dni (dostępne we wszystkich działach leszczynskie.pl.)
(I) opłata kartą kredytową lub przelewem - koszt za opcję 6.10 zł (5 zł + 22%VAT),
(II) aktywacja SMS’em - koszt za opcję 7.32 zł (6 zł + 22%VAT). Wyróżnienie ogłoszenia na okres 31 dni zakupionego za pośrednictwem stosownej funkcjonalności portalu leszczynskie.pl przeznaczonej dla Użytkowników, o których mowa w pkt. 10 rozdziału POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE - PORTAL LESZCZYNSKIE.PL powyżej koszt za opcję 6,10 zł ( 5 zł + 22%VAT).
 
KOSZTY, OPCJE I SPOSOBY REJESTROWANIA OGŁOSZEŃ W PORTALU
 
Aktywacja konta.
 
1. Do umieszczania ogłoszeń w portalu wymagana jest aktywacja konta Użytkownika. Aktywacja dokonywana jest na okres 12 miesięcy.
2. Mając aktywne konto Użytkownik ma możliwość zamieszczania nieograniczonej liczby ogłoszeń przez okres aktywacji.
3. Aktywne konto w portalu nie uprawnia do bezpłatnego ani automatycznego zamieszczania ogłoszeń w portalu leszczynskie.pl w kategoriach Motoryzacja, Nieruchomości.
 
Dostępne warianty płatności, koszty.
 
Za korzystanie z portalu płacić można kartą kredytową, przelewem bądź dokonując aktywacji kodem otrzymanym poprzez wiadomość tekstową typu SMS. Po wybraniu sposobu płatności kartą pojawi się formularz danych osobowych potrzebnych do przeprowadzenia transakcji. Jeśli w zakładce Mój Profil > Dane kontaktowe zostały uzupełnione dane osobowe to zostaną one automatycznie wpisane celem przeprowadzenia transakcji. Jeżeli dane nie są wpisane należy je uzupełnić w formularzu płatności. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć na przycisk DALEJ. Pojawi się strona z podsumowaniem. Należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
Transakcja dokonywana jest za pomocą systemu platnosci.pl. W sprawach związanych z transakcją na stronie Platnosci należy kontaktować się bezpośrednio z operatorem pod tel. (0-61) 860 27 00 lub przez formularz kontaktowy na stronie płatności PL
 
REKLAMACJE USŁUG W PORTALU LESZCZYNSKIE.PL
 
W sprawie reklamacji usług świadczonych Użytkownikom należy niezwłocznie skontaktować się ze Spółką w okresie od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godziny 08:00 do 16:00 pod numerem telefonu: (0-65) 520 26 76 lub mailem na adres: nieruchomosci@leszczynskie.pl
Prosimy pamiętać o podaniu w reklamacji danych np. reklamacja dotycząca rejestracji ogłoszenia: kategoria do której dodano ogłoszenie, sposób rejestracji (SMS, Karta ), uzyskany kod rejestracyjny lub inne dane użyte podczas rejestracji.
INFORMACJE DODATKOWE
 
1. W portalu leszczynskie.pl jeden kod otrzymany wiadomością tekstową typu SMS służy do zarejestrowania jednego ogłoszenia.
2. Spółka oraz współpracujące z nią podmioty zastrzegają sobie prawo do odmówienia publikacji ogłoszenia poza serwisem leszczynskie.pl bez podania przyczyny. W takim razie odpowiednio stosuje się postanowienia rozdziału ZASADY OGÓLNE pkt 13 i 14 powyżej;
3. Odnośnie danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę celem świadczenia usług opisanych postanowieniami niniejszego regulaminu Spółka informuje, iż na pisemne żądanie Użytkownika lub Odwiedzającego będących właścicielami przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych, przesłane na adres Spółki, Spółka udostępnia na podany w żądaniu adres elektroniczny informacje na temat (I) ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu; (II) udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz (III) podmiotu, któremu Spółka ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych.